2 Resources share the relationship author to Yoshinari, Yoh, 1971-